• slider-cafe
  • masel-hotel-cafe2
  • Şehir Merkezinde Baraj Gölü Manzaralı

MASEL HOTEL

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Değerli Misafirimiz;

Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu aydınlatma bildirimi Neşe Eğitim Öğretim ve

Turizm Otelcilik A.Ş bünyesinde faaliyetlerini sürdürmekten olan otelimiz Masel Hotel genelinde

uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma

bildirimidir.

Yürütülen çalışmalarımızda Masel Hotel ailesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem

vermekteyiz. Bu doğrultuda kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda belirteceğimiz amaçlar ve sınırlar kapsamında

işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin

taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVK Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ulusal ve

uluslararası mevzuatlara uygun almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel

Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Bildirimi” vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme sürecimiz ve

siz değerli misafirlerimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarınız konusunda

sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ ve KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME

ZAMANI

Otelimiz müşterisi olan sizler ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istememiz

gerekecektir:

• Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası gibi).

• İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi, İletişim Adresiniz gibi).

• Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk).

• Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı).

• Kredi kartı numaranız (banka tahsilat işlemi ve rezervasyon amaçları için).

• Otele Varış ve Otele çıkış tarihleriniz.

• Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı

türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)

• Eğitim bilgisi (Mezun olunan okullar, diploma not bilgisi, girilen sınavlar ve alınan sonuçlar,

katıldığınız diğer eğitimler ve/veya sahip olduğunuz diğer sertifikalar)

• Sivil toplum faaliyetlerine ilişkin üye olduğunuz dernek ve vakıflar gibi bilgiler.

Yukarıda saymış olduğumuz kişisel verileriniz:

•Otel aktiviteleri

Oda rezervasyonu,

Otele giriş ve ödeme,

Otele giriş ve çıkış tarihleriniz,

Konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme,

İstekler, şikayetler ve/veya anlaşmazlıklar,

Rezervasyonlarınız (düğün, toplantı ve diğer organizasyonlar).

•Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım

Müşteri anketlerine katılma.

E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.

•Üçüncü taraflardan bilgi iletimi

- Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri üzerinden yaptığınız

rezervasyonlar aracılığı ile tesislerimize iletilen bilgiler.

•İnternet aktiviteleri:

Masel Hotel web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)

- Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Masel Hotel sayfaları gibi

ağ üzerinden oturum açma sistemleri).

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Otelimizde konaklama ve otel tesisleri içerisinde sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa

edilmesi kapsamında aşağıda belirteceğimiz amaçlar çerçevesinde, konaklama ve diğer hizmet

süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Otel'in yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa

edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Otel'in ilgili departmanları ve

yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir

ve işlenebilmektedir:

• Şahsen başvurularınızda elden, Otel'e ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla,

referanslar aracılığıyla veya Otel'in çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler ve/veya internet siteleri,

sosyal medya hesapları aracılığı ile.

• Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek

görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile.

Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun'un 5. Maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplerle

işlenmektedir;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki

geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün

korunması için zorunlu olması,

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru

menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun'un 6. Maddesinde sayılı

şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme

Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde

kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel

nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din,

mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel

hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik

verilerdir. Otelimiz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin

Korunması Kanunu'nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve

bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır. Bu doğrultuda özel nitelikli kişisel

verileriniz KVK Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

•Açık Rızanızın Bulunması Durumunda

İçinde bulunduğunuz şartları Otelimiz ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilir ve

bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilirsiniz.

Otelimiz içerisinde açık rızanız ile alınan özel nitelikli kişisel verileriniz hizmet aldığınız tesis içerisinde

sadece sorumlularının görmesi sağlanacak şekilde kurum içerisinde dahi sınırlandırılmıştır.

Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş

hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı

hizmetleri sunabilmemiz için Otelimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak

ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. Özel nitelikli bu verileriniz kurum

içi diğer çalışanlarımız veya 3. Taraflar ile asla paylaşılmaz. Özel nitelikli bu verilerin

korunması amacı ile gerekli tüm idari ve teknik önlemler alınarak özen ve hassasiyet ile

verilerin korumasına özen gösterilmektedir.

•Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda

Hassas nitelikteki sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz sadece kanunlarda

öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz

ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım

hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi

amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar

tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık

rızanızın alınamayacağı durumlarda sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Siz değerli müşterilerimizin kişisel verileri Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz

tarafından size sunulmuş olan hizmetlerimizden faydalanmanız, Otelimiz erişim

kayıtlarının yönetimi, kanun ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine

getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri

işleme şartları ve kurumumuzun kanunlar ile belirlenen yükümlülüklerinin yerine

getirilmesi amacı ile aşağıda detaylandırdığımız amaçlar ile işlenmektedir.

•Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.

•Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek.

•Otel konaklamanızı yönetmek:

- Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.).

- Odalara erişimi yönetmek.

- Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan

müşterilere yönelik listelerin iç yönetimi.

- Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, markalarımızı tanıtmak.

- İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi

uyarlamak ve geliştirme.

- Açık rızanızın olduğu durumlarda Masel Hotel ve bağlı kuruluşları tarafından

oluşturulan özel teklifler ve yeni hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek.

- Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizi

yönetmek.

- İstatistik ve ticari puanlar geliştirmek ve raporlama gerçekleştirmek.

- Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilmek ve kişiselleştirilmiş hizmet

sunmak.

- İtiraz etme hakkını dikkate almak ve itiraz süreçlerini yönetmek.

- Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler vb.) gerçekleşmesi

halinde Otelimizde kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerinden yararlanmak.

- İddiaları/şikayetleri yönetmek.

- Güvenlik ve sahtekârlık önleme sistemleri uygulamak.

- İlgili diğer mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ veya YURTDIŞI AKTARIMI

Elde ettiğimiz kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı

halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Otel bünyesinde hizmetlerin sağlanması

amacıyla Kişisel Verilerinize Masel Hotel ve iştirakleri tarafından erişilebilmekte,

kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır. Verilerinizin yurt içi

aktarılması esnasında Otel'imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir.

Yasal yükümlülükler çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet

kurumlarına, yargı organlarına, uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı

misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.) aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME SÜRESİ

Otelimiz tarafından işlenmiş olan kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta bu verilerin

saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre

belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar saklanacaktır.

Belirlenmiş ya da gerekli görülen sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re'sen

veya talebiniz üzerine derhal mevzuat kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek

veya anonim hale getirilecektir. Bu süreler içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik

olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru tutulabilmesi Masel Hotel veya ilgili

grup şirketimize bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

7. KVK KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ

(Madde 11)

Veri sahibi olarak KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri

bilme,

- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların

düzeltilmesini isteme,

- Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi

silinmesini veya yok edilmesini isteme,

- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz

edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız

halinde zararın giderilmesini talep etme,

-

haklarınız bulunmaktadır.

8. ŞİKAYET ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yukarıda belirttiğimiz haklarınızı kullanmak, Masel Hotel’e yöneltmiş olduğunuz

taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun

kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz

hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi belirtir bir yazı ile imzalı bir şekilde,

Neşe Eğitim Öğretim ve Turizm Otelcilik A.Ş adına Beyazevler Mh. Adnan Kahveci

Blv. No: 46 Çukurova/ADANA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden

iletebilir, şirketimiz bünyesinde bizzat müracaat ederek talep formumuzu doldurabilir,

noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya

ilgili müracaatı info@maselhotel.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak

iletebilirsiniz.

“6698 sayılı KVK Kanunu" uyarinca kigisel ve özel nitelikli kisisel

verilerin elde edilmesini, islenmesini ve güvenlik amaciyla

depolanmasini ve saklanmasini onaylıyorum

imza/signature…………………

 

İletişim

+90 (322) 292 00 00

+90 533 036 51 51